Plusenergiforum 2020

Framtidens hållbara transporter och resande
Onsdagen den 16 september 2020 kl. 9.00 - 15.15
Klimatveckans stora konferens. I år digital och kostnadsfri.

Energikontor Norra Småland arrangerade den fjärde upplagan av Plusenergiforum – PEF 2020 – onsdagen den 16 september 2020, den här gången i digitalt format. Konferensen inledde årets Klimatvecka och temat i år var ”Framtidens hållbara transporter och resande”. Konferensen genomfördes tillsammans med de tre stora länsprojekten Hela RESAN, FASTR och Bridging the Gap i samverkan med Klimatrådet. PEF 2020 vände sig främst till politiker och tjänstepersoner inom näringslivet och offentlig verksamhet på lokal och regional nivå, som har engagemang och intresse i frågor kring hållbara resor och transporter.

Vad är Plusenergiforum?
Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Tanken är att inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län närmare målet om ett hållbart samhälle. Plusenergiforum arrangeras av Energikontor Norra Småland. Samverkanspartners är Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Program

Kl. 9.00 – 15.15

Konferensen spelades in och du kan lyssna på den när du vill i efterhand. Den är uppdelad i olika filmklipp under respektive pass. Klicka bara på klippet under det pass du vill lyssna på.
Expertkommentator är Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco Sverige AB och tidigare vd på tankesmedjan Fores. Moderator är Linda von Essen-Sylvén.

  • Kl. 9.00 - 10.00

Nu ställer vi om transportsektorn –aktivt ledarskap är en framgångsfaktor​

Länet är kaxigt med mer ambitiösa utsläppsmål än de nationella, men utvecklingen inte minst i transportsektorn går alldeles för långsamt. Nu krävs mod, handling och ledarskap!​
FÖRELÄSNINGAR:

Vi får en nuläges- och framtidsbild av var transportsektorn står i landet och i länet. Vilka är de viktigaste pusselbitarna att arbeta med nu och vad förväntar vi oss av ledarna i vårt län för att uppnå målet om en 75-procentig utsläppsminskning i transportsektorn till 2030?

Medverkande:
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB​

Armbryterskan från Ensamheten och elvafaldiga världsmästarinnan Heidi Andersson har lagt elitidrottandet åt sidan. Tillsammans med sin man Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte, gör de allt de kan för att bli planetskötare i världsklass och i konkret handling vara den förändring de själva vill se i världen, med målsättningen att vara fossilfria till år 2025. Vad innebär det? Varför gör hon detta? Hur lever hon, vad gör hon och hennes man Björn Ferry rent konkret?

Medverkande:
Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten​

  • Kl. 10.15 - 11.15

Lösningarna för hållbara arbetsresor finns – använd dem!​

Tänk om det gick att kopiera en annan aktörs lösningar på klimatkrisen och på så sätt kraftigt minska den egna organisationens klimatpåverkan? Här ger två projekt från länet färdiga recept för hållbara arbetsresor, både för det offentliga och privata.​
FÖRELÄSNINGAR:

Hur stor roll spelar egentligen arbetspendling och tjänsteresor för länets möjlighet att nå sina klimatmål? Hur stora är länets utsläpp och hur mycket skulle de minska om alla arbetsgivare i länet genomförde sådana satsningar som vi ser exempel på under dagens konferens?

Medverkande:
Markus Robèrt, transportforskare KTH och grundare till CERO-verktyget

Projektet Hela RESAN har arbetat för mer hållbara arbetsresor i Jönköpings län sedan 2017. Projektets deltagare lyfter fram sina guldkorn för hållbara tjänsteresor och arbetspendling och är beredda att hjälpa andra till samma åtgärder. Tillsammans gör vi skillnad!

Medverkande:
Mattias Bodin, projektledare Hela RESAN
Joakim Toll, utvecklingsledare Gislaveds kommun
Annsofie Sarenäs, miljöstrateg Tranås kommun

Allt fler företag arbetar med hållbarhet. Många har gått från att se detta arbete som en kostnad till att förstå att om man inte gör det blir man frånåkt och utkonkurrerad. En viktig del av hållbarhetsfrågan handlar om transporter. Här har företagen en möjlighet att på ett enkelt sätt åstadkomma förändringar som både ger miljö-, hälso- och ekonomiska vinster. Lyssna till hur några välkända småländska företag har arbetat för att göra sina transporter mer hållbara.

Medverkande:
Jesper Agrelius, projektledare Bridging the Gap och delprojektledare FASTR
Nina Hvitlock, konsult hållbara transporter, Trivector

  • Kl. 11.30 - 12.00
STUDIOSAMTAL:

Efter Corona – vad händer med våra resvanor och transportsektorn?

Covid -19 har förändrat vårt samhälle i grunden. På transportscenen har viruset på kort tid lett till minskat resande, fler resfria möten och en förmodad pendlingsöverflyttning från kollektivtrafik till bil och cykel. Dessutom har näringslivet tvingats förändra formen för kundmottagande och besöksverksamhet. Hur stora förändringar i transportsektorn och i människors resvanor kan vi konstatera och vilken miljömässig effekt har dessa haft? Hur kan vi jobba för att de nya vanorna, i de fall de inneburit en miljönytta, ska bestå när livet återgår mer till det normala?

Medverkande:
Ylva Ericsson, utredare, Trafikanalys
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB
Markus Robèrt, transportforskare KTH och grundare till CERO-verktyget
Therese Silvander, projektledare, Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik

LUNCH KL. 12.00 - 13.00

  • Kl. 13.00 - 14.00

Drivmedelsdjungeln – vad och var tankar jag?

Vi måste ha färre och bättre transporter, som dessutom ska gå på drivmedel som är långsiktigt hållbara. Hur hittar vi rätt i drivmedelsdjungeln? Vad händer om vi inte ställer om i tid? Och hur ska hela länet kunna hänga med?
FÖRELÄSNINGAR:

För att Sverige ska kunna möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel på ett hållbart sätt och vara ett föregångsland inom området behöver tillverkningen av inhemskt producerade biodrivmedel öka, liksom produktionen av förnybar el och elfordonsbatterier. Produktion av förnybara drivmedel bidrar även till sysselsättning, friskare luft och hälsa, ökad beredskap och självförsörjning.

Medverkande:
Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst

Hur skyndar vi på etableringar av tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur? Vilka aktörer driver förändringen? Lyssna till goda exempel på aktörer som leder förändringen och ser till så att alla kan köra förnybart – såväl i stad som på landsbygd.

Medverkande:
Niklas Johansson, vd, Tranås Energi AB
Nils Lannefors, vd, HZI Jönköping Biogas AB
Ida Severin, chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB

Jönköpings län har en vision att bli ett klimatsmart plusenergilän, där de fossilfria valen ska vara de enkla valen. Att kunna tanka förnybart och ladda i hela länet ska vara en självklarhet. Det finns dock många utmaningar – fortfarande saknas dessa möjligheter i flera delar av länet. Hur kan vi maxa utbyggnaden av tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur så att alla kan köra förnybart?

Medverkande:
Jesper Agrelius, projektledare Bridging the Gap och delprojektledare FASTR
Gunilla Nilsson, projektledare FASTR

  • Kl. 14.15 - 15.15
STUDIOSAMTAL:

Utblick 2030 – ett samtal om hur vi nått länets transportmål

Till 2030 ska Jönköpings län ha nått en 75-procentig minskning av utsläppen från transportsektorn jämfört med 2010 års siffror. Vilka frågor ser tre av länets ledande politiker och näringslivsrepresentanter att de drivit för att kunna uppnå dessa mål? Och vilka åtaganden är dagens konferensdeltagare beredda att göra för att förverkliga länets 2030-mål?

Medverkande:
Leif Andersson, (C), förste vice ordförande, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB
Johanna Ljunggren, Sustainability manager, Kinnarps AB
Anna-Carin Magnusson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Nässjö kommun
Ida Severin, chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB
Susanne Wahlström, (M), kommunstyrelsens ordförande, Habo kommun
Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör, Husqvarna AB

TALARE

Plusenergiforum 2020

Här presenteras årets talare.

Moderator: Linda von Essen-Sylvén

Mattias Goldmann

Utsedd till ”Mäktigast i Hållbarhetssverige”, dubbad till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete och tidigare Årets Framtidspolitiker. Mattias är nu hållbarhetschef på Sweco AB och författare till den nya boken ”Klimatsynda!”.

Moderator: Linda von Essen-Sylvén

Har över 20 års erfarenhet av olika moderatorsuppdrag. Linda har jobbat inom Sveriges Radio, på TV4 samt som kommunikationschef i 15 år och arbetar i dag som kommunikationsstrateg och moderator.

Heidi Andersson

Armbryterskan från Ensamheten som har som mål att tillsammans med sin man Björn Ferry bli planetskötare i världsklass och fossilfri till 2025.
Foto: Andreas Johansson

Anna-Carin Magnusson

Kommunstyrelsens ordförande (S), Nässjö kommun.

Annsofie Sarenäs

Arbetar med strategiska frågor inom miljö och hållbarhet på Tranås kommun. Kommunens samordnare och kontaktperson för projekten Hela RESAN och FASTR.

Beatrice Torgnyson Klemme

Vd för BioDriv Öst, samverkansorganisationen som kraftsamlar sex län i Mälardalsregionen i omställningen till fossilfria transporter. Beatrice har lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor på olika sätt och har varit verksam i branschen i 25 år.

Carlos Pettersson

Verksamhetsledare, Energikontor Norra Småland.

Carl-Johan Sjöberg

Trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik, som är en del av Region Jönköpings län och är ansvariga för tåg- och busstrafiken samt färdtjänst och sjukresor i länet. Jönköpings Länstrafik har under lång tid jobbat aktivt med att öka det kollektiva resandet med hållbara transporter.

Gunilla Nilsson

Projektledare FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, som drivs av Energikontor Norra Småland. Gunilla har mångårig erfarenhet från biogasproduktion och avfallsbranschen, men är övertygad om att alla förnybara drivmedel behövs för att ersätta det fossila.

Ida Severin

Chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB.

Joakim Toll

Utvecklingsledare, avdelningen för hållbar utveckling, Gislaveds kommun. Avdelningen stödjer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i arbetet med de strategiska utvecklings- och tillväxtfrågorna, med fokus på kommunens hållbara utveckling (ekologisk, social och ekonomisk).

Johanna Ljunggren

Sustainability Manager (hållbarhetschef), Kinnarps AB.

Jonas Willaredt

VP Environment & Sustainability (hållbarhetsdirektör), Husqvarna AB.

Leif Andersson

Vice ordförande i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (C), Region Jönköpings län. I grunden maskiningenjör.

Markus Robèrt

Transportforskare och docent på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH och grundare av CERO, ett koncept som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor.

Mattias Bodin

Projektledare för Hela RESAN, som drivs av Energikontor Norra Småland. Med bakgrund i miljövetenskap och etik har Mattias bland annat arbetat som projektledare på Jönköpings kommun inom hållbart resande och drivit ett hållbarhetsprojekt i Venezuela.

Niklas Johansson

Vd för Tranås Energi AB, ett bolag med tydlig miljöprofil som bland annat var nominerade till Naturvårdverkets miljömålspris 2020.

Nils Lannefors

Vd, HZI Jönköping Biogas AB och Business Development Manager Sweden.

Nina Hvitlock

Konsult hållbara transporter, Trivector.

Jesper Agrelius

Klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, projektledare för Bridging the Gap, som drivs av Länsstyrelsen, och delprojektledare i FASTR, som drivs av Energikontor Norra Småland.

Susanne Wahlström

Kommunstyrelsens ordförande (M), Habo kommun.

Therese Silvander

Projektledare Energikontor Norra Småland, nationell koordinator fossilfria transporter för Energikontoren Sverige och projektägare för nationella REDI-projektet som stöttar kommuner, kommunala bolag och regioner med resfria digitala möten.

Ylva Ericsson

Kvalificerad utredare på Trafikanalys, en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Under Coronapandemin har Ylva haft till uppgift att dagligen sammanställa en omvärldsbevakning av effekterna på transportsektorn till följd av Covid -19.
Foto: Ian Johansson